REKLAMACJE I ZWROTY

Check RaWood Furniture Webside

Zwroty:

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 30 dni od otrzymania towaru w odniesieniu do mebli standardowych.
 2. Mebel standardowy to mebel wykonany z zachowaniem standardowych wymiarów, w bazowej powłoce lakierniczej z podstawowymi okuciami. W wypadku mebli występujących w różnych wariantach wymiarowych meblem standardowym określa się najmniejszy oferowany wariant.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, gdzie przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 4. Dążąc do zwiększenia pewności w decyzji możemy przesłać próbki bądź dodatkowe zdjęcia na indywidualne życzenia Klienta. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości skontaktuj się z Nami – chętnie udzielimy dodatkowych informacji.
 5. Prawo do zwrotów nie dotyczą zamówień realizowanych na firmę lub inną działalność gospodarczą.
 6. Klient odstępując od umowy, składając przesyła do Sprzedawcy oświadczenie z zachowaniem terminu określonego w pkt. 1. Formularz zwrotu w poniższym linku.
 7. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie nienaruszonym w terminie 30 dni od daty otrzymania towaru na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu towaru w stanie nienaruszonym zwróci Klientowi wartość zakupionego mebla.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem na wskazane przez klienta konto.

Reklamacje transportowe:

 1. Podstawą do reklamacji związanych z transportem jest sprawdzenie przesyłki podczas odbioru zamówienia od Dostawcy.
 2. W ramach reklamacji rozpatrywane są uszkodzenia powstałe podczas transportu. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący ma obowiązek zgłosić ten fakt Dostawcy, który sporządzi protokół reklamacyjny.
 3. Rozpatrywanie reklamacji przyspiesza dostarczenie materiału zdjęciowego do Producenta.
 4. Producent zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia w przeciągu 14 dni roboczych od daty uzyskania zgłoszenia.
 5. W momencie uznania reklamacji Producent przedstawia sposób jej realizacji.

Gwarancja:

 1. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na swoje produkty liczonej od dnia dostawy towaru.
 2. Reklamacje należy składać na podstawie właściwie wypełnionego Formularza reklamacyjnego. Reklamacje złożone w sposób nieprawidłowy oraz po upływie okresu gwarancji pozostają bez rozpatrzenia.
 3. Producent zastrzega sobie prawo do oceny uszkodzeń, rozpatrzenia i wyboru sposobu zakończenia reklamacji.
 4. Celem przyspieszenia i ułatwienia rozpatrywania reklamacji prosimy o przesłanie jak największej ilości zdjęć.
 5. Jeżeli zdjęcia będą niewystarczające należy dostarczyć reklamowany towar do Producenta.
 6. Producent nie pokrywa kosztów zwrotu.
 7. W przypadku, gdy Producent uzna reklamację za uzasadnioną, gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę towaru. Wybór sposobu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy do Producenta.
 8. Gwarancja nie obejmuje zmian powstających w wyniku naturalnej pracy drewna między innymi: zmian koloru spowodowanych utlenieniem i nasłonecznieniem lub odbarwienia spowodowane naturalną strukturą drewna, wad związanych ze złym przechowywaniem, tj. zła temperatura, wilgotność bądź konserwacja.
 9. Gwarancja traci ważność w przypadku napraw lub przeróbek dokonywanych przez osoby nieupoważnione.
 10. Gwarancją nie są objęte:
  1. zmiany i uszkodzenia wynikające z niestosowania się do Instrukcji konserwacji i użytkowania mebli: LINK;
  2. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania;
  3. wszelkie zarysowania i pęknięcia na powierzchni powłok lakierniczych oraz zarysowania i pęknięcia szyb, nie ujawnione w czasie odbioru produktu.